Pensioenafwikkeling bij scheiding vaak onderbelicht

‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’ (hierna Wet VPS) bestaat sinds 1 mei 1995 en wordt dit jaar in de Kamer geëvalueerd. Maar wie is bekend met deze wetgeving? Uit onderzoek van Stichting Pensioenregister geeft 69% van de gescheiden vrouwen aan dat het onderwerp niet tijdens de scheiding is besproken. Pensioenafwikkeling bij scheiding wordt dus vaak onderbelicht. Onbegrijpelijk, want dit kan tot zeer vervelende situaties leiden met flinke pensioentekorten. Óf een gemiste kans door geen gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden.

Wat houdt de Wet VPS in?

De Wet VPS regelt dat bij scheiding de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moet worden verdeeld over u en uw ex-partner. Deze wet geldt alleen voor gehuwden en geregistreerde partners, dus niet voor ongehuwd samenwonenden.

Hieronder in het kort enkele aandachts- cq knelpunten:

1. Melden van de scheiding bij de pensioenuitvoerder

Om een rechtstreeks recht op de uitbetaling te krijgen, moet de scheiding binnen 2 jaar gemeld worden bij de pensioenuitvoerder. Wordt dit niet gedaan, dan heeft de vereveningsgerechtigde partner nog steeds recht op zijn deel. Alleen zal de uitbetaling via de ex-partner moeten lopen. Geen gewenste situatie, dus op tijd melden!

2. Conversie

Tijdens de scheidingsafwikkeling kan er gekozen worden voor ‘pensioenconversie’. Dit betekent dat het te verevenen ouderdomspensioen én het bijzonder nabestaandenpensioen omgezet worden in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn bij partners met een groot leeftijdsverschil, zodat voor beiden het pensioen ingaat op ieders pensioengerechtigde leeftijd.

3. Pensioenverrekening

Wettelijk is het mogelijk om bijvoorbeeld het recht op ouderdomspensioen te verrekenen met vermogen. Een mooi planningsinstrument, maar in de praktijk wordt het weinig gebruikt. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden als een van de partners graag met de kinderen in de woning wil blijven wonen, maar er onvoldoende vermogen is om dit te realiseren. Let hierbij wel op de fiscale aspecten, maar ook hier zijn oplossingen voor.

4. Pensioenverevening in andere verhouding dan 50/50

Het is dus mogelijk om het ouderdomspensioen in een andere verhouding te verevenen, bijvoorbeeld 70-30% bij zijn pensioen en 0-100% bij haar pensioen. En dat het onderaan de streep toch weer op 50/50 uitkomt. ‘Waarom zo moeilijk?’, hoor ik u afvragen. Om het tijdstip van uitkering beter aan te laten sluiten bij ieders pensioengerechtigde leeftijd.

5. Verruiming partnerbegrip

Zoals ik al aangaf is de Wet VPS niet van toepassing op samenwoners. Dit kan soms als heel oneerlijk ervaren worden. Zeker als de partners voor een lange periode hebben samengewoond en de ene partner carrière heeft kunnen maken en de andere partner de zorg voor de kinderen op zich genomen heeft. Ook al zouden samenwoners anders willen, de pensioenuitvoerder werkt hier meestal niet aan mee. Er wordt nu onderzocht wat de (financiële) consequenties zouden zijn om ook samenwoners (waarschijnlijk dan wel met samenlevingscontract) onder de Wet VPS te laten vallen.

Dit artikel is natuurlijk te kort om uitgebreid op alle ‘ins-and-outs’ in te gaan, maar wat ik u graag wil meegeven: ‘Mocht u te maken krijgen met een echtscheiding, laat u dan goed informeren over uw wettelijke rechten en de verschillende afwijkende mogelijkheden van pensioenverevening bij een echtscheiding‘. Er zijn veel situaties bedenkbaar waarbij beide partners gebaat zijn bij een creatieve oplossing waardoor de afwikkeling van de scheiding beter op ieders wensen inspeelt.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer