Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • 1.1 Roche Scheidingsdeskundigen:
  Roche Scheidingsdeskundigen gevestigd te Oirschot aan de Loop 38, 5688 EW, inclusief bij/voor haar werkende personen, hierna te noemen: “Roche”.
 • 1.2 Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon met wie Roche een overeenkomst heeft gesloten.
 • 1.3 Opdracht:
  De door opdrachtgever aan Roche verstrekte opdracht om u te begeleiden bij uw echtscheiding.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke aangegaan worden met Roche.
 • 2.2 Van deze voorwaarden afwijkende regelingen moeten apart worden vastgelegd..
 • 2.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van Roche en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Roche werkzaam zijn.

Artikel 3: Opdracht

 • 3.1 De prijzen in de genoemde overeenkomst zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • 3.2 Indien naar het oordeel van Roche een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Roche het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. De kosten daarvan zullen in onderling
  overleg of rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht of door Roche worden doorbelastaandeopdrachtgever.Rocheisnietaansprakelijkvoor(toerekenbare)tekortkomingen van deze externe adviseurs.
 • 3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Roche opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 4: Communicatie

 • 4.1 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Roche heeft bekend gemaakt, mag Roche erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Honorarium en betaling

 • 5.1 De door Roche verrichte werkzaamheden worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. In januari van ieder jaar heeft Roche het recht om dit uurtarief aan te passen. Roche stelt opddrachtgever daar tijdig van in kennis, doch uiterlijk voor 1 januari van het nieuwe jaar.
 • 5.2 Facturen van Roche dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Roche voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 • 5.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: Informatie van opdrachtgever

 • 6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roche aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever rederlijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Roche worden verstrekt.
 • 6.2 Roche kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 6.1 bepaalde strikt naleeft.
 • 6.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Roche zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Roche bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
 • 6.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Roche verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Roche

 • 7.1 Iedere aansprakelijkheid van Roche alsmede van haar vennoten, haar werknemers en de door Roche bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Roche wordt uitgekeerd, inclusief het door Roche te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 • 7.2 Roche is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 • 7.3 Roche is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Roche gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Roche kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 • 7.4 Roche is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Roche verzonden (email)berichten Roche niet hebben bereikt.
 • 7.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

Artikel 8: Overmacht

 • 8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Roche geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roche niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • 8.2 Roche heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Roche haar verbintenis had moeten nakomen.
 • 8.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Roche opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 • 8.4 Indien Roche bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als de verrichte werkzaamheden geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

 • 9.1 Opdrachtgever accepteert dat zijn gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand.
 • 9.2 Door opdrachtgever aan Roche verstrekte persoonsgegevens zullen door Roche niet worden gebruikt of
  verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Roche op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 • 9.3 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van Roche, zal Roche de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Diversen

 • 10.1 Op elke overeenkomst tussen Roche en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 • 10.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Roche en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van `
  hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 • 10.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Roche slechts voor zover deze
  uitdrukkelijk schriftelijk tussen Roche en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • 10.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende
  bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

U kunt ook de Algemene Voorwaarden downloaden als PDF-bestand. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
De financiële impact van het woonadres van de kinderen na de scheiding

Ouders moeten bij een scheiding kiezen waar de kinderen worden ingeschreven, maar wat zijn de financiële consequenties van deze keuze. Lees hier meer over…

Lees meer
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer