Wat is mediation

Naar aanleiding van een van mijn artikelen, kreeg ik de vraag “wat is mediation?” en “waarin onderscheidt mediation zich van andere vormen van scheidingsbegeleiding?”. Daarom wil ik hier nu wat dieper op ingaan.

De definitie

Mediation  is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben, met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. 

Wat wordt hier nu mee bedoeld?

Een bemiddelaar zorgt dat twee partijen die een conflict hebben (lees bij scheiden twee partners die hun relatie willen beëindigen), op de juiste wijze worden begeleid, zodat ‘samen’ naar de meest optimale oplossing(en) wordt gezocht. Dit doet de bemiddelaar door bijvoorbeeld de juiste vragen te stellen of  uitspraken samen te vatten, waardoor ieders probleem of mening duidelijker wordt en er meer begrip ontstaat. Al met al is het doel om er samen in goed onderling overleg uit te komen.

Belangrijkste voorwaarden waaraan een mediation moet voldoen:

Vrijwillig

De mediation is vrijwillig zodat ieder op elk gewenst moment deze kan beëindigen. Wel wordt er van alle partijen een inspanningsverplichting verwacht om samen tot goede afspraken te komen;

Vertrouwelijk

Alles wat tijdens de mediation mondeling en schriftelijk wordt uitgewisseld, is vertrouwelijk;

Onpartijdig

De mediator is er voor beide partijen en kiest geen partij;

Partij autonomie

De mediator begeleidt het proces. De partijen nemen zelf samen de beslissingen.

Kwaliteitsregister

Iedereen mag zich ‘mediator’ noemen, maar niet iedereen mag zich ‘MfN-registermediator’ noemen. Om in dit register te komen en te mogen blijven staan, zal de mediator zijn kennis en vaardigheden continu bij moeten houden in de vorm van permanente educatie en intervisies. Verder zal hij aantoonbaar moeten blijven mediaten en zich aan de gedragregels moeten houden. De registermediator valt hierbij onder de klachtenregeling en de tuchtrechtspraak. Voor meer informatie ga naar mfnregister.nl.

Diverse aandachtsgebieden

Een mediator kan zich op veel aandachtsgebieden inzetten. U ziet een mediator veel bij echtscheidingen, maar kan ook gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld arbeidsconflicten, burenruzies, letselsschade, contractconflicten enzovoorts. Overal waar mensen het niet met elkaar eens zijn en waar beide partijen tot een oplossing willen komen, kan mediation worden ingeschakeld.

Alternatief

Als ik puur kijk naar de scheidingspraktijk dan kunnen conflicten zo hoog oplopen, dat het niet meer mogelijk is om er samen uit te komen. Omdat bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap de echtelieden toch langs de rechtbank moeten, is dan ieder een eigen advocaat in de hand nemen de enige oplossing. Een enkele keer gaan de advocaten nog rond de tafel om over mogelijke oplossingen te spreken. Maar als ook dat een gepasseerd station is, is een gang naar de rechtbank, waarbij de rechter beslist nog het enige alternatief.

Het mag duidelijk zijn dat mijn advies is, zeker als er kinderen bij betrokken zijn, om eerst  te kijken in hoeverre de partners er samen uit kunnen komen. Vaak komt men dan tot de meest optimale afspraken, voor nu maar ook voor de toekomst.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Geen afspraken mogelijk over partneralimentatie in de huwelijkse voorwaarden

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad is het niet mogelijk om vóór het huwelijk afstand te doen van partneralimentatie door dit in de huwelijkse voorwaarden vast te leggen.

Lees meer
Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie per 1.1.2023

Elke jaar dient de kinder- en partneralimentatie te worden geïndexeerd. Per 1 januari 2023 is dit percentage vastgesteld op 3,4%

Lees meer
Pensioen: wie krijgt wat na een scheiding?

Pensioen: wie krijgt wat na een scheiding? Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan is het belangrijk stil te staan bij het pensioen. U kunt dat namelijk op verschillende manieren regelen en verdelen. Een paar zaken om bij stil te staan. Ouderdomspensioen In de huidige Wet verevening pensioenen bij scheiding (WVPS) is geregeld dat de helft van het oudedagspensioen – dat tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is opgebouwd – “verevend” dient te worden. Dit betekent dat u beiden […]

Lees meer