Wet bedrag ineens – pensioen

pensioen

Vanaf juli 2023 kunnen pensioengerechtigden ervoor kiezen om op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen ineens te laten uitkeren. Dit kan tot problemen leiden bij mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn.

 

Wet bedrag ineens

Uit onderzoek is gebleken dat pensioengerechtigden in de beginjaren van hun pensionering hogere uitgaven hebben dan de jaren erna. De overheid heeft willen inspelen op deze extra bestedingsbehoefte door meer flexibiliteit aan te bieden in de vorm van de ‘Wet bedrag ineens’. Wil een pensioengerechtigde gebruik maken van deze mogelijkheid, dan moet hij/zij wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals de afkoop mag maximaal 10% van de waarde van de ouderdomspensioenaanspraak zijn en de uitkering moet uiterlijk ingaan in de maand januari van het jaar waarop de pensioengerechtigde zijn AOW-leeftijd heeft bereikt.

De wet geldt niet alleen voor een pensioenvoorziening tussen werkgever en werknemer, maar ook voor een opgebouwde lijfrentevoorziening.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat als de gedeeltelijke afkoop uitsluitend gericht is op het oudedagspensioen (én niet ook op het partnerpensioen), dan heeft de pensioengerechtigde geen toestemming nodig van zijn (ex-)partner.

 

Knelpunten bij een echtscheiding

Verhoudingen tussen partners

Als de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder keert de pensioenuitvoerder het verevende pensioen rechtstreeks uit aan de vereveningsgerechtigde (lees: de ex-partner). Met betrekking tot de afkoop geldt hetzelfde. De pensioenuitvoerder zal een evenredig deel van de uitkering ineens rechtstreeks uitkeren aan de ex-partner. Bij scheidingen komt het helaas geregeld voor dat dit niet binnen twee jaar na de scheiding wordt doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. In dat geval dient de pensioengerechtigde een deel van zijn pensioen te voldoen aan zijn ex-partner. Dat geldt ook bij deze gedeeltelijke afkoopregeling. Het zal voor de vereveningsgerechtigde partner lastig zijn om te controleren waar diegene recht op heeft.

Inkomstenbelasting

De eenmalige extra uitkering wordt opgeteld bij het inkomen, waarover inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet moet worden betaald. Voor de (ex-)partner bestaat het risico dat de (ex-)partner nog in het werkzame leven verkeert of dat hij/zij door de eenmalige extra uitkering in het hogere belastingtarief valt. Voor dit jaar zou dit zomaar een verschil in belasting zijn van bijna 20% (19,17% of 37,07%).

Toeslagen

Door de eenmalige uitkering, zou het recht op toeslagen geheel of gedeeltelijk kunnen vervallen. Denk aan huurtoeslag of zorgtoeslag. En als er al maandelijkse voorlopige toeslagen worden ontvangen, zou het zomaar kunnen dat er bij de definitieve aangifte toeslagen moeten worden terugbetaald. Dit kan tot een hele vervelende situatie leiden als het geld al is verbruikt.

 

De oplossing

Vanaf 1 januari 2027 wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Wet Verdeling Pensioenen ingevoerd. Conversie wordt dan de hoofdregel. Partners krijgen dan ieder hun eigen recht op pensioen en kunnen dan zelf hun keuze maken tussen wel of niet een bedrag ineens.

Mocht u nu gaan scheiden en kiest u samen voor pensioenverevening, dan is het belangrijk om ook afspraken te maken in het geval de pensioengerechtigde ervoor kiest om bij aanvang van zijn pensioen een bedrag ineens te laten uitkeren. Vervolgens kunt u deze afspraak vastleggen in uw convenant. Bent u al gescheiden, dan zou ik u willen adviseren om samen opnieuw in gesprek te gaan en uw afspraken schriftelijk vast te leggen in een aanvulling op het convenant. Heeft u hierbij hulp nodig, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Voetnoot: informatie is ontleend aan een artikel van De Scheidingsdeskundige

 

 

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Geen afspraken mogelijk over partneralimentatie in de huwelijkse voorwaarden

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad is het niet mogelijk om vóór het huwelijk afstand te doen van partneralimentatie door dit in de huwelijkse voorwaarden vast te leggen.

Lees meer
Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie per 1.1.2023

Elke jaar dient de kinder- en partneralimentatie te worden geïndexeerd. Per 1 januari 2023 is dit percentage vastgesteld op 3,4%

Lees meer
Pensioen: wie krijgt wat na een scheiding?

Pensioen: wie krijgt wat na een scheiding? Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan is het belangrijk stil te staan bij het pensioen. U kunt dat namelijk op verschillende manieren regelen en verdelen. Een paar zaken om bij stil te staan. Ouderdomspensioen In de huidige Wet verevening pensioenen bij scheiding (WVPS) is geregeld dat de helft van het oudedagspensioen – dat tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is opgebouwd – “verevend” dient te worden. Dit betekent dat u beiden […]

Lees meer