Scheiden en nu? Het scheidingsproces

Steeds meer mannen en vrouwen krijgen te maken met een echtscheiding. Volgens het CBS eindigt bijna 40% van de huwelijken in een echtscheiding. Een zware periode met veel emoties en nog sterker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. En dan moet er van alles geregeld worden, vooral veel financiële zaken, waar op dat moment uw hoofd niet naar staat. Belangrijk om dan begeleid te worden door een deskundige, die verstand heeft van cijfers. Maar ook met aandacht voor de emoties, omdat zo alle zaken aan bod komen die er écht toe doen. In dit artikel wil ik u iets vertellen over de onderwerpen die tijdens het scheidingsproces aan bod komen.

De kinderen

Heeft u minderjarige kinderen, dan bent u wettelijk verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan legt u vast hoe u de zorg en opvoeding verdeelt en hoe u de omgang met uw kinderen regelt. Er staat ook vermeld hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen. Mijn advies is om zoveel als mogelijk vast te leggen, zodat vervelende discussies achteraf voorkomen kunnen worden. Het mooiste is om uw kinderen hierbij te betrekken, zodat zij weten dat er naar hen geluisterd wordt en dat hun mening telt. Hoe beter kinderen bij de scheiding betrokken worden, hoe beter hun verwerking.

Vermogen

Vaak is er een eigen woning betrokken bij de scheiding. Wie kan en mag daarin blijven wonen? Maar er is nog meer vermogen waarover nagedacht moet worden, denk aan levensverzekeringen, spaarrekeningen, auto, inboedel etcetera. En in geval van een onderneming, zal ook deze vaak bij een vermogensverdeling betrokken moeten worden. Stap voor stap worden alle onderdelen besproken en bekeken wat aan wie het beste kan worden toebedeeld.

Pensioen

Uit onderzoek blijkt dat de pensioenafwikkeling een onderbelicht punt is. Toch is het belangrijk om hier de nodige aandacht aan te besteden. Het kan zomaar om heel veel geld gaan. Wettelijk is er geregeld dat het ouderdomspensioen wat tijdens het huwelijk is opgebouwd moet worden verdeeld. En dat het volledige partnerpensioen wordt toebedeeld aan de toekomstige ex-partner. Maar als u in goed onderling overleg bent, kunt u ook andere (wettelijk toegestane) afspraken maken die wellicht beter passen in het totaalplaatje.

Alimentatie

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en ook eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsverplichting noemt men alimentatie. Er zijn 2 soorten: kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie is een financiële regeling voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Deze alimentatieplicht geldt totdat uw kind 21 jaar is. Daarnaast zijn er nog regelmatig aanvullende afspraken zolang de kinderen nog studeren.

Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van het levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen.

Voor de alimentatieberekeningen wordt vaak als richtlijn de ‘Tremanormen’ gebruikt, maar hiervan mag indien gewenst worden afgeweken om tot een meer passende gezamenlijke oplossing te komen.

Goed onderling overleg in scheidingsproces

Vaak zeg ik in mijn gesprekken “een huwelijk is geven en nemen en een echtscheiding is dat eigenlijk ook”. Zolang u ‘on speaking terms’ blijft, kan er veel geregeld worden. Zo kunnen dié afspraken worden gemaakt die voor beiden passend zijn en weer een positieve blik geven op de toekomst. Een goede begeleiding in het scheidingsproces met verstand van zaken kan hier een essentiële bijdrage aan leveren.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer